תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות2018-03-14T09:03:33+00:00
 1. כללי
  1. מסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
  2. אנא קרא את ההסכם בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים בו, לרבות כל ההתניות וההגבלות המפורשות הכתובות בו – אינך מורשה להשתמש באתר זה.
  3. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש ולמטרות חוקיות בלבד.
  4. Cubimee לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל אשר יפרו את תנאי השימוש המפורטים במסמך.
 1. הגדרות
  1. המפעילה – Cubimee – החברה המספקת שירותים לכל סוגי המשתמשים באמצעות אתר אינטרנט ובכל דרך אחרת עכשיו ובעתיד.
  2. חלל – מקום המוצע לאירוח על ידי בעל עסק בעל מבנה פיזי אם בבעלותו ואם בשכירות או בשכירות משנה.
  3. בית העסק – כל בעל עסק אשר בבעלותו חלל המיועד עבור ליבת העסק שלו, אותו הוא מעמיד ללא עלות ולתקופה קצובה לטובת פעילויות תוכן.
  4. איש תוכן – בעל עסק המעביר בין היתר פעילויות תוכן עבור קהל היעד שלו.
  5. משתמש הקצה – כל מי שעושה שימוש באתר ומעוניין לפרסם מקום לאירוח ו/או להציע להעביר פעילות תוכן ו/או להרשם לפעילות תוכן ו/או לכל מטרה אחרת.
 1. תנאי השימוש
  1. תנאי השימוש בכלל שירותי המפעילה יחולו על השימוש הן על ידי בתי העסק, הן על ידי אנשי התוכן והן על ידי משתמשי הקצה.
  2. האתר הינו זירת מסחר (Marketplace) המציע שירות מקוון באינטרנט והמספק בין היתר תיווך בין עסקים הפועלים בחלל (מבנה פיזי) לבין עסקים המעבירים, בין היתר, פעילויות תוכן לטובת הציבור הרחב.
  3. המפעילה מאפשרת לבתי העסק לפרסם, לשווק ולהציג את ליבת פעילות העסק שלהם באתר.
  4. בית העסק הינו האחראי הבלעדי לטיב, לאיכות, למקצועיות ולשירות המוענקים על ידו.
  5. איש התוכן הינו האחראי הבלעדי לטיב, לאיכות ולמקצועיות הפעילות המבוצעת על ידו.
  6. כל דין ודברים בעקבות הפעילות שבוצעה בעקבות התיווך באתר יתנהל בין שני הצדדים הללו והם בלבד, ואין למפעילה אחריות כלשהי כלפי מי מהצדדים.
  7. כתנאי לשימוש הינך מתחייב לעמוד בתנאים הבאים:
   1. בן 18 שנים ומעלה.
   2. בעל סמכות חוקית וכשרות משפטית לביצוע פעולות חוקיות באתר.
   3. בעל כתובת דואר אלקטרוני כחוק.
   4. לבצע שימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי הסכם זה.
   5. לבצע שימוש באתר אך ורק כדי לבצע הזמנות לגיטימיות עבורך או עבורך אחרים שאתה מורשה לפעול בשמם כדין.
 1. אחריות לשימוש והגבלת חבות
  1. בתי העסק, אנשי התוכן ומשתמשי הקצה הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות הנוצרת בשל השימוש באתר המפעילה – Cubimee.
  2. איש התוכן ובית העסק יהיו האחראיים הבלעדיים לכל פגיעה, נזק, הפסד או כל הוצאה ותשלום אחר שיגרמו למשתמש הקצה עם מימוש הכרטיס שרכש עבור פעילות התוכן ו/או אי מימושו עקב תקלה או מחדל של בית העסק או של איש התוכן בהקשר לפעילות התוכן.
  3. המפעילה אינה אחראית על טיב ומהות בתי העסק.
  4. המפעילה אינה אחראית על טיב פעילויות התוכן המוצעות על ידי אנשי התוכן.
  5. המפעילה לא תישא בשום נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר או עקיף הנובע ו/או הקשור להסכם זה.
  6. המפעילה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע מאדם או עסק כלשהו שימוש בשירותים שלה ללא כל פניה אליו בכל עת ומכל סיבה שהיא לרבות, אך לא רק, בגין הפרה של תנאי הסכם זה:
   1. לבטל רישום של בית עסק ולבטל את האפשרות שלו להיות רשום באתר כמקום מארח.
   2. לבטל רישום של איש תוכן ואת הבקשות שלו לשריון מקום לפעילות תוכן.
   3. לשלול ממשתמש גישה לשירותים המסופקים על ידה.
  7. המפעילה לא תישא באחראיות לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ומכל הצגה או פרסום של תכנים המופיעים באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות ו/או איכות או מהירות השימוש באתר.
 1. שינויים באתר והפסקת השירות
  1. המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך בכל הודעה מוקדמת לציבור המשתמשים בה.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
 1. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של האתר, לרבות זכות היוצרים הבלעדית על הקוד, הינן של המפעילה בלבד.
  2. אין לבצע עליה או על רכיבים של צד שלישי את הפעולות הבאות: אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהאתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה בלא קבלת כל הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה, או מי מטעמה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שניתנה.
  3. השימוש באתר, הן לצפייה והן להעלאת פרטים, אינו מקנה לך כל קניין רוחני עליו, בין אם שילמת או לא שילמת על השימוש בו.
  4. כל הפרה בסעיף זה היכולה והעלולה לפגוע בזכויות היוצרים, סימני המסחר וזכויות הקניין הרוחני, עלולה להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות בהתאם לתקנות ולחוקים הנהוגים במדינת ישראל.
  5. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל תוכן ומידע קנייני אחר, לרבות תוכנה, וידאו, תכנים, תמונות, מוסיקה וגרפיקה.
  6. בית העסק, איש התוכן ו/או משתמש הקצה יהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניינות.
  7. בית העסק מצהיר להלן שהוא מעניק זכות למפעילה, לא מוגבלת בזמן וללא עלות, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לתרגם, לערוך ולפרסם תכנים (לרבות טקסטים, סרטונים ותמונות) במלואם או בחלקם של בית העסק בארץ ובעולם.
  8. בית העסק רשאי לכלול הגבלה ברורה כלפי משתמשי הקצה בדבר זכויות צדדים שלישיים לגבי סימני מסחר וקניין רוחני השייכים לו על פי חוק.
 1. מדיניות פרטיות
  1. הנתונים שתמסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של המפעילה. אינך חייב על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים כלשהם שאנחנו מציעים.
  2. בעת השימוש יכול שיצטבר מידע על נוהגיך והרגליך, מידע על פרסומות שהבעת בהן עניין, הצעות ושירותים שעשויים לעניין אותך ועוד. המפעילה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך הרישום לשירותים השונים המוצעים על ידי המפעילה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה או על פי הוראות כל דין.
  3. המפעילה תהא רשאית לשמור, לאסוף ולתעד את הנתונים הנ”ל ולעשות בהם שימוש לצרכיה ו/או לצורך מתן שירותים ללקוחותיה, לרבות ביצוע ניתוחים ופילוחים סטטיסטיים ושיווקיים במידע לצורך פיתוח שירותים, שיווקם ו/או הצעת שירותים שונים וזאת תוך שמירה על הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
  4. בית העסק ואיש התוכן מאשרים בזאת למפעילה לשלוח הודעות דואר אלקטרוני מפעם לפעם לשם קיום האירועים ו/או על מנת לעדכן את האתר.
  5. בית עסק אשר בחר לבטל את השתתפותו באתר רשאי בזאת לעדכן את המפעילה בהתראה של 30 יום מראש באמצעות דואר אלקטרוני וטלפונית.
  6. הדין החל על הפעילות באתר ועל התנאים הכלולים בו הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות לדון בכל בקשה ו/או תביעה העשויות להיות מוגשות בהקשר להסכם זה נתונה לבית המשפט המוסמך בעניין.
  7. מומלץ להתעדכן מדי פעם בגרסה העדכנית ביותר של הסכם זה.
  8. אנו שומרים על הזכות לתקן את ההסכם בכל עת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדית וללא מתן כל הודעה מוקדמת.
  9. באם אתה מרגיש פגוע מהתכנים המפורסמים באתר, הינך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר באימייל ולפרט את בקשתך.
  10. המפעילה תברר את פנייתך ותחליט כיצד לפעול בנושא – באם לפנות לצד אשר פגע בך או שלא לקבל את פנייתך.
 1. שירות לקוחות
  1. המפעילה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות משתמשי האתר ומשתמשים אחרים לפרטיות.
  2. ככל שישנה סברה כי באתר פורסם תוכן פוגע כלשהו או המהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או הפרה של הדין, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות דואר אלקטרוני.
  3. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה, הבהרה או בקשה בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: [email protected]

עדכון אחרון: 12 מרץ 2018

!Sharing is Caring

שינוי גודל גופנים
ניגודיות